17 000 studenter i ett kluster av tvärvetenskap och näringsliv

Campus Flemingsberg är ett av
Stockholmsregionens mest
spännande områden. Ett växande
tvärvetenskapligt campus
med fyra högskolor, ett femte
på väg, ett universitetssjukhus
och ett framväxande företagskluster
av framtidsforskning.
Allt samlat inom gångavstånd.
Campus Flemingsberg är i dag
det 8:e största området för högre
utbildning i Sverige med cirka
17 000 studenter.

Möjligheterna till att mötas
över lärosätesgränserna här
är fantastiska, säger Pernilla
Boström, verksamhetsledare vid Flemingsberg
Science med fokus på utveckla
campusområdet. Vår ambition
är att utveckla Campus Flemingsberg
till en modern, kunskapsdriven och attraktiv
mötesplats för forskare, entreprenörer
och företag.
– Jag tror vi har stora möjligheter att
skapa världsledande samverkans- och
forskningscentrum inom bland annat
Mångfald och Hälsa samt Teknologi för
ett hälsosamt åldrande med vår unika
mångfald av högskolor som skapar nya
mötesplatser.
Stiftelsen Flemingsberg Science bildades
för några år sedan för att främja
samarbetet mellan akademi, näringsliv
och samhälle. Bakom stiftelsen finns
Stockholms läns landsting, Huddinge
kommun, Botkyrka kommun, Karolinska
Institutet, Kungliga Tekniska högskolan
(KTH), Södertörns högskola
och Röda Korsets Högskola.

Den senaste etableringen i Campus
Flemingsberg kom i somras då Röda
Korsets högskola flyttade hit med utbildningar
för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor
samt hälso- och
vårdvetenskaplig forskning med globalt
perspektiv. Röda Korsets högskola fick
nyligen 9 miljoner över tre år för ett
forskningsprogram om ”Psykisk hälsa,
resiliens och socialt deltagande hos flyktingar
i Sverige” från Forte – forskningsrådet
för hälsa, arbetsliv och välfärd.
Södertörns Högskola, med flera tvärvetenskapliga
utbildningar och lärarutbildning,
firade 20 års-jubileum förra året
och etablerades i Flemingsberg i medvetet
politiskt syfte att få fler från studieovana
miljöer i södra Stockholms att lockas
till högre studier. 1 200 studenter började
vid terminsstarten hösten 1996 och
har i dag växt tio gånger till drygt 11 000
studenter på högskolan idag.

När regeringen i november presenterade
sin forskningspolitiska proposition
fick Södertörns högskola höjda basanslag
med cirka 20 miljoner kronor.
– Tillskottet kommer väl till pass för
oss nu när vi bland annat ska ansöka
om forskarutbildning i utbildningsvetenskap,
säger rektor Gustav Amberg.
Polisutbildningen, som redan en del
av Södertörns högskola, utökas och får
nya lokaler i slutet av året.
Kungliga Tekniska högskolan, KTH,
utbildar bland annat högskole- och civilingenjörer
med fokus på det tvärvetenskapliga
området mellan teknik och
medicin. Tyngdpunkten i forskningen
är medicinsk teknik, logistik, design
och ergonomi. I höstas invigdes den
första etappen av det nya utbildningsoch
forskningscentret, 17 000 kvadratmeter
Technology and Health som ska
användas gemensamt av KTH och Röda
Korsets högskola.
På Karolinska Institutet, KI, läser
bland annat blivande fysioterapeuter,
tandläkare och sjuksköterskor och här
finns framgångsrik forskning inom
Alzheimer, cellterapi och regenerativ
medicin. KI utökar med 15 000 kvadratmeter
lokaler till hösten.
De båda nya byggnaderna kommer
att ligga intill varandra.
– Syftet är att skapa ett ”center of excellence”
inriktat på olika typer av vårdverksamhet
som ska interagera med
utbildning, forskning och näringsliv,
säger fastighetsägaren Hemsös vd Per
Berggren.
I detta kluster av forskning och utveckling
ingår även Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge, (Huddinge
sjukhus), där det pågått och pågår flera
olika ny- och ombyggnationer. Här uppförs
bland annat ett nytt hus med bland
annat 24 operationssalar och nya lokaler
för bilddiagnostik och förlossning. Redan
om tre år kan de första patienterna
tas emot i de nya vårdavdelningarna.

I sommar flyttar även Stockholms musikpedagogiska
institut, SMI, till Campus
Flemingsberg och blir därmed den femte
högskolan på området. SMI:s primära
roll är att utbilda lärare för den kommunala
musikskolan och kulturskolan.
– SMI sökte efter en högskolemiljö
som främjar mångkultur, och där vi kan
bredda oss, så valet av Flemingsberg
blev uppenbart, säger Ian Plaude rektor
för SMI.