Sveriges största solcellspark ligger i Arvika

Arvika TeknikVad det handlar om är en bekväm
vardag för de som bor och
verkar i Arvika. Bakom detta står
Arvika Teknik AB, som ser till att
det fi nns friskt vatten i kranarna,
ljus och värme, säkra gator, att
avfallet hämtas och återvinns,
samt att alla ska få bra internetuppkoppling.

Vi vill gärna kalla oss för ett miljöbolag,
säger vd Anders Norrby.
Vårt breda område innefattar
det mesta som har med miljö att göra i en
kommun, och vi har möjligheter och resurser
att genomföra miljötänkandet
i alla våra verksamheter. Den nya
solcellsparken är ett bra exempel.
Solcellsparken Mega sol har
byggts av Arvika Teknik och tre
andra kommunägda bolag –
Arvika Kraft AB, Arvika Fjärrvärme
och Arvika Fastighets
AB. Anlägg ningen
är uppförd på gammal
deponimark och sjöbotten
vid Mosse berg.
Deponimarken har
då lig bärighet och
kunde inte användas
till så mycket, men
passade bra för solcellsparken. Kommunen
har investerat 13 miljoner i parken,
som man räknar med kommer att gå
med vinst.
– Att bygga en solcellspark i Arvika
ligger nära till hands eftersom det finns
tillverkning av solcellspaneler inom kommunen,
säger Anders Norrby.

I februari i år togs anläggningen i bruk.
6 700 kvadratmeter solcellsyta och 4 080
paneler, med en samlad effekt på 1 040
kW ska producera elenergi för 450 lägenheter.
Solcellerna täcker en markyta
motsvarande fem fotbollsplaner.
– Det här är Sveriges största solcellspark,
räknat i antal moduler, berättar
Anders Norrby. Den allra miljövänligaste
produktionsmetoden för elenergi,
som jag kan se det. Miljövänligt
energislag i kombination
med säkra sätt att hantera vatten,
avlopp och avfall, säkerställer
ett starkt kretslopp i och
kring Arvika.