HÅLLBART RESANDE – VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN

Elin Stening

Uppsala behöver en mer hållbar trafiksituation med ökad säkerhet och sundare gatumiljöer där människan står i centrum – inte bilen. Ett målinriktat arbete pågår.

Sedan 1990 har Uppsala befolkningsmässigt växt med ett Enköping. Här kan man alltså tala om kraftig tillväxt. Och takten ser inte ut att avta. Snarare tvärtom. Men att det nu byggs mer än någonsin är inte helt friktionsfritt. Trafiksituationen måste hänga med i utvecklingen.
– Det är kul att Uppsala är attraktivt och lockar många nya invånare. Det innebär att vi måste arbeta ännu mer aktivt med hur man ska ta sig fram och röra sig på ett hållbart sätt. Nu och i framtiden.

Det säger Elin Stening, miljöstrateg på kontoret för samhällsutveckling på Uppsala kommun. Hon menar att det nu – med stark befolkningsökning – är viktigare än någonsin att lägga grunden för hållbar utveckling. Frågor kring hållbart resande spelar då en avgörande roll.
– Det är jätteviktigt både ur ett miljöoch folkhälsoperspektiv. Men det handlar även om att stadsrummet har ett begränsat utrymme, alla kan helt enkelt inte åka bil, så vi måste se till att alternativa färdmedel och lösningar är så attraktiva som möjligt. Det här jobbar vi intensivt med.

Sedan en tid tillbaka arbetar kommunen med att ta fram en strategi och arbetsmodell kring hållbart resande. En modell som ska vara till hjälp när exempelvis nya bostadsområden planeras och skapas.
– Det handlar om att ta med frågor kring hållbart resande tidigt i bygg- och stadsutvecklingsprocessen så att man skapar förutsättningar för Uppsalaborna att välja att resa på ett hållbart sätt. Projektet är i ett tidigt skede, detaljer är alltså inte på plats. Men Elin Stening berättar att det övergripande målet är att minska behovet av bilen och fördubbla antalet resor med kollektivtrafik.
– Vår ambition är att skapa så pass goda kollektivtrafikstråk, gång- och cykelvägar och parkeringslösningar, så att det blir lätt, trivsamt och tryggt att välja andra alternativ än bilen.
Redan i de nu aktuella och stora stadsutvecklingsprojekten i Östra Sala backe, Rosendal och Ulleråker finns ett tydligt fokus på hållbarhetsfrågor, inte minst kring resande. Men ambitionen är som sagt att ta fram en strategi och arbetsmodell som ska integreras i all planering i fråga om stadsutveckling och nya bostadsmiljöer.