För en folkhälsa som stärker samhällets utveckling

FolkhälsomyndighetenFOLKHÄLSOMYNDIGHETEN är en
nationell kunskapsmyndighet
med övergripande ansvar för
folkhälsofrågor. Uppdraget är att
främja hälsa, förebygga ohälsa
och skydda mot hälsohot.

Sedan den 1 januari 2014 finns Folkhälsomyndigheten
i Östersund och
i Solna. Men det nationella ansvaret
och kompetensen för folkhälsa har
funnits i Östersund sedan 2006 då
Folkhälsoinstitutet flyttades från Stockholm
till Östersund.
– Det var klokt att samla de statliga
insatserna inom folkhälsoområdet i en
och samma myndighet. Att finnas på två
orter har skapat en positiv dynamik och
olika perspektiv i frågorna, säger generaldirektör
Johan Carlson.

På myndigheten jobbar utredare med
akademisk examen inom exempelvis folkhälsa
och statsvetenskap. Här finns också
statistiker, hälsoekonomer, mikro- och
molekylärbiologer, epidemiologer, biomedicinska
analytiker, socionomer och
läkare. Därutöver finns medarbetare med
kompetens inom it, kommunikation, ekonomi,
juridik och personalfrågor.
Det övergripande målet för folkhälsoarbetet
är att skapa förutsättningar för
en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
– Vi följer hur folkhälsan utvecklas
och analyserar de faktorer som påverkar
den. Vi tar även fram kunskaps- och beslutsunderlag,
säger Anna Jansson, chef
för enheten för hälsofrämjande levnadsvanor
vid avdelningen för kunskapsstöd.

Myndigheten arbetar bland annat med
folkhälsorapportering, vaccinfrågor, miljöhälsa,
sexuell hälsa, uppväxtvillkor och
psykisk hälsa, övervakning av smittsamma
sjukdomar och krisberedskap.
– Vi arbetar med frågor kring levnadsvanor,
till exempel tobak, matvanor, fysisk
aktivitet och alkohol. Vår roll är att
stödja, länsstyrelser, landsting, kommuner
och andra aktörer i deras arbete att
öka förutsättningarna för hälsofrämjande
levnadsvanor, säger Anna Jansson.
Camilla Sundborger är molekylärbiolog
på enheten för laborativ bakterieövervakning
vid avdelningen för mikrobiologi:
– Jag arbetar med livsmedelsburen
smitta och zoonotisk smitta, det vill säga
sjukdomar som kan överföras mellan
djur och människa. Ehec och listeria är
två bakterier jag arbetar med dagligen.
Min uppgift är att hålla koll på sjukdomsläget
i landet och gör detta via
mikrobiologisk typning och epidemiologisk
övervakning.

Camilla Sundborgers uppgift är att ta
fram vilken typ av till exempel ehec det
handlar om och utreda om det rör sig
om enstaka fall eller om det finns flera
fall som skulle kunna ingå i ett utbrott.
Oavsett vilket känns arbetsuppgifterna
viktiga.
– Jag har alltid varit intresserad av
såväl patient- som folkhälsoperspektivet
och känner starkt att bakom varje
prov finns en patient, som vi kanske kan
göra skillnad för.
På myndigheten finns också ett vattenlaboratorium
som särskilt analyserar
smitta i vattenmiljöer. Under de stora
utbrotten av cryptosporidium i Östersund
och Skellefteå 2010 och 2011 skickades
human- och vattenprover till myndigheten
för analys vilket bekräftade misstanken
om att cryptosporidium spreds via
dricksvattnet.