Fokus på Kållered och Lindome

De båda centrumen i Kållered
och Lindome kommer att
utvecklas och förtätas med ny
bostadsbebyggelse. Tanken
är att nya kvalitéer ska tillföras
centrummiljöerna och att det
offentliga rummet ska befolkas
av fler människor under större
del av dygnet.

Just nu är det av naturliga skäl
mycket fokus på Mölndals innerstad,
men från stadens sida
råder det ingen tvekan – Hela
Mölndal ska leva.
– I centrala Kållered vill vi ta ett helhetsgrepp
för att kunna förtäta på det som
idag främst är parkeringsytor. Det handlar
dessutom om att arbeta med de offentliga
miljöerna och bland annat utveckla ett nytt
stråk i nord-sydlig riktning, samt rusta upp
gator och gång- och cykelbanor, säger planarkitekt
Anna Sundin och förklarar att en
viktig del av förnyelsen handlar om att de
nya bostäderna ger mer liv och rörelse till
området och också utgör ett viktigt underlag
till handeln i centrumområdet.
Den nu aktuella detaljplanen handlar
främst om ny bostadsbebyggelse i ett stråk
mellan Våmmedalsvägen och Streteredsvägen,
totalt cirka 300 nya lägenheter i
flerfamiljshus, dessutom ska två parkområden
rustas upp. De nya bostäderna angränsar
mot de befintliga områdena med
flerfamiljshus från 70-talet och villor.
Planen möjliggör även om- och tillbyggnad
av förskola och skola i området.
Själva Kållered centrum med affärer
och bibliotek ingår inte i detaljplanen,
men kommunen hoppas att det ska komma
i en senare etapp.
– Planen var ute på samråd i somras. Vi
fick då in många värdefulla synpunkter
från de boende i närområdet, säger Anna
Sundin, som betonar betydelsen av engagerade
medborgare.

Bland synpunkterna fanns till exempel
att inte bygga för högt, vilket är en vanlig
åsikt när de handlar om byggnation och
förtätning i redan bebyggda områden. Just
nu sammanställs inkomna synpunkter. Vid
årsskiftet kommer planförslaget ut för
granskning. Om allt rullar på kan ett antagande
av detaljplanen ske i vår, vilket innebär
möjlig byggstart under hösten 2018.alla förvaltningsgränser. Vi bygger ju för
människor. Då är det väl ganska självklart
att kommunens olika förvaltningar
måste planera och arbeta tillsammans,
betonar Björn Marklund.
Utbildning, vård- och omsorg, socialtjänst,
näringslivskontor, teknik, miljökontor
och så vidare. Tillsammans med
stadsbyggnadskontoret och kommunledningen.
– Det här sättet att jobba, brett med
hela samhället, är väldigt intressant och
lärorikt. Jag har lärt mig massor av att
jobba tätt med de övriga förvaltningscheferna.
Det är så viktigt att vi alla har en
gemensam framtidsbild för staden för att
sedan tillsammans gå i takt åt samma
håll. Det finns en enorm kraft med en gemensam
vision att utgå ifrån. Det här är
Mölndals stad jätteduktiga på, avslutar
Björn Marklund.

Text: Per-Åke Hultberg