FINSPÅNG I FÖRÄNDRING

Anders HärnbroNär jag hör mig själv och mina kollegor
berätta om de kommuner som vi kommer
ifrån så verkar det finnas nedärvda
talpunkter om näringsliv och arbetsmarknad,
infrastruktur och befolkningstillväxt. Det är ett
kommunalråds fasta punkter. Självklart är det
grundläggande och viktiga komponenter i en
kommunens utveckling, men för att verkligen
bygga ett bra samhälle så kan man inte stanna
där.

FÖR ATT KUNNA vara framgångsrika måste vi
komma ihåg att stanna upp emellanåt och fundera
på vart vi vill nå. För oss handlar det om
vad vår idé om Finspång är. Det är därför glädjande
att fler och fler vill vara med och bidra
till detta.
Finspångs kommun har förändrats såväl fysiskt
som till attityden de senaste åren. Det har
skett stora investeringar både av det privata och
offentliga för att möta framtida utmaningar.
Samtidigt har synen på Finspång förändrats och
vi har gått bättre i flera olika rankingar och
mätningar. Inte minst är det vår idé att vara en
kommun som ska vara ett hem för satsningar
kring utbildning och kultur.
FINSPÅNG I FÖRÄNDRING är en kommun
som växer både socialt, ekologiskt och ekonomiskt
och därför arbetar vi med mål som tar
hänsyn till de tre perspektiven. Det är när vi
lyckas hålla ihop Finspångs kommuns utveckling
på ett hållbart sätt som vi blir framgångsrika.
Inte minst eftersom vi är på väg mot en
framtid som en större kommun. Prognosen säger
att befolkningstilllväxten inte kommer att
stanna av. Det innebär inte att tillväxten i sig är
självändamålet – det är att människor och företag
trivs och utvecklas i kommunen som är vårt
eftersträvade resultat.
FINSPÅNG ÄR EN mångsidig kommun. Här
och i våra omgivningar finns det något för alla.
Eftersom vi gränsar till tre kommuner som alla
har över 100 000 invånare så finns också den
större stadens utbud inom räckhåll. Invånarna i
Finspångs kommun är goda lokala samhällsbyggare.
Det är och förblir vår viktigaste tillgång
– idag och imorgon. Välkommen.
Anders Härnbro (S)
Kommunstyrelsens ordförande