Faluån – en pulsåder med stora utvecklingsmöjligheter

ÅRUMMET KALLAS området längs
Faluån, från Östanfors till Tisken
– en pulsåder genom stadens centrala
delar. 2013 Fick Faluborna
tycka till om hur årummet skulle
kunna användas för att bidra till
en attraktiv och levande stadskärna.
Mer än 2 000 idéer kom in och
en hel del har sedan förverkligats
i olika etapper.

På sina ställen är ån kantad av äldre
trähusbebyggelse, på andra ställen
rinner vattnet fritt längs stråk av
grönområden. Många av förslagen som
kom in 2013 handlade om att man ville
ha fler uteserveringar med vattenkontakt,
och varför inte bryggor, trädäck och
gångstråk med sittplatser?
Michael Ahnfeldt är kommunens projektledare
för utveckling av årummet.
– Vi har nu byggt färdigt etapp ett och
uppfyllt en hel del av det som fanns med
i medborgardialogen som innefattar
sträckan mellan Klabbron och
Falubron. Även vissa gator i
närheten av årummet ingår
för att bättre anpassas
till gång- och biltrafik.
Exempel på detta är
Stigaregatan där den breda
körytan smalnats av så
att cyklisterna nu har ett
eget fält, så även Myntgatan
som fått en gång- och cykelväg
parallellt med körbanan. Dessutom
har bussarna slutat gå på Falugatan, här
har det i stället blivit gågata.

Den största funktionsändringen är gjord
på Östra Hamngatan, mellan Falugatan och
Vattugränd där det blivit ett så kallat gångfartsområde,
vilket betyder att sträckan delas
av olika trafikslag där alla ska ha hastigheten
gångfart, med hänsyn till de som går och
rör sig i området.
– Genom den här åtgärden behöver vi
inte stänga av genomgående trafik, säger
Michael Ahnfeldt. Vi har satt upp bänkar
och sittplatser så att det ska vara attraktivt
att röra sig i området.
Den etapp man arbetar med nu är
Östra Hamngatan mellan Vattugränd
och Korsnäsvägen.

I medborgardialogen fanns många förslag
om uteserveringar och bryggor utefter
ån, hur har det gått med dessa förslag?
– Från kommunens sida kan vi ju inte
driva några serveringar eller annan affärsverksamhet,
säger Michael Ahnfeldt.
Men vi kan underlätta och möjliggöra
bra platser. Falugatan är ett exempel där
uteserveringarna har ökat efter funktionsförändringen.
Kommunen projekterar en gångbrygga
som ska ligga längs med kajen
från gångbron vid Vattugränd ner
till klabbron. Bryggan blir 3,5
meter bred på den smalaste
delen, och vidgas
sedan till 6,5 meters
bredd där längden
är 20 meter.
– Här kommer
det att finnas
plats för bord och stolar och förhoppningsvis
även någon form av uteservering,
berättar Michael Ahnfeldt.

När kan det här bli klart?
– Drömläget vore att få det klart i sommar,
men det vågar jag inte lova. Nästa
vår ska det i alla fall vara klart.
Den allra sista etappen när det gäller
förändring är ombyggnad av Östra
Hamngatan mellan Vattugränd och
Korsnäsvägen, bland annat ska körytan
smalnas av. Men här avvaktar man för att
se hur fastighetsägaren utefter gatan vill
nyttja sin byggrätt och vilka tidsplaner de
har.