ETT BYGGPROJEKT SOM KOMMER GE SKÖVDE ETT NYTT MODERNT SJUKHUS

UPPRUSTNINGEN, tillbyggnaden och
PCB- saneringen av Skaraborgs Sjukhus
Skövde är ett stort och komplicerat företag.
Det sträcker sig över flera år till en
kostnad av omkring fyra miljarder kronor.

Västra Götalandsregionen genom Skaraborgs
Sjukhus och Västfastigheter, en av
Västsveriges största fastighetsförvaltare, strävar
mot att skapa ett hållbart sjukhus inom det regionala
målet ”Sveriges bästa hälso- och sjukvård
2025”.
Nuvarande byggnader är från 60- och 70- talen
och uppförda av prefabricerade betongelement
med PCB- haltig fogmassa mellan varje element.
PCB är sedan 1978 klassat som miljögift och förbjudet
att använda, och byggnader som innehåller
PCB måste saneras. Så länge ämnet är bundet
i fogen utgör det en låg risk, men det kan komma
ut i omgivningen till exempel genom påverkan
av vatten eller byggnation. Utvändigt sanerades
sjukhuset redan 2001, när det nu sker interiört
innebär det omfattande ingrepp i fastigheten
och stora störningar för verksamheten. Det
är därför mest effektivt att samordna med pågående
upprustning och modernisering.
Saneringen utförs av specialister som ser till att
inget PCB- haltigt material slipper ut.
Ursprungligt beslut innebar att saneringen skulle
vara klar 2013, men efter att regeringen beslutade
om ny förordning 2010 är den bortre gränsen
nu satt till år 2022.
Att rusta upp och bygga ut ett sjukhus ställer
höga krav på planering och logistik – det måste
fungera dygnet runt, året om. Under planeringen
av del-etapperna har Västfastigheter lagt stor
vikt vid samråd med personal inom Skaraborgs
sjukhus för att gemensamt finna de bästa lösningarna
till de nya lokalerna.

Under bygget finns inga lediga utrymmen för
evakuering av olika enheter, därför kombinerar
man upprustning med tillbyggnad. När till exempel
intensivvården flyttar ut är det till nya lokaler
där den sedan blir kvar, medan de renoverade
ytorna får nya funktioner. I andra fall, som
mottagningar och dagverksamhet, kan utflyttningen
vara temporär.
Vårdens förändring mot mer högteknologi
kräver andra typer av lokaler. Exempelvis har
operationssalar numera en yta på minst 65 kvadratmeter,
mot 35 på 60- talet. Patientflödena i
dag är betydligt högre, och förändrad hygienstandard
kräver fler enkelrum. Mer rymd och
ljus kommer att prägla sjukhuset, bland annat
genom byggandet av glaslanterniner.
Bland pågående tillbyggnader finns barn- och
kvinnoklinik, specialisttandvård, nu väntas snart
politiska beslut kring akutmottagning, operation,
IVA, Bild- och funktion samt nya lokaler för
psykiatrivården. Infrastrukturen genomgår också
stora förändringar. Energibehovet kommer
att till tio procent täckas av el från solpaneler,
och för uppvärmning och avkylning har man för
avsikt att använda geovärme genom att utnyttja
de kyl- och värmelagrande egenskaperna hos
områdets enorma grundvattentäkter.