Energibolaget fasar ut fossil olja helt

Karlstad Energi– En satsning som möjliggör att
vårt samhälle kan fortsätta växa
utan att vi förstör den miljö vi är
så beroende av, sa energiminister
Ibrahim Baylan (S) när han
invigde Karlstads Energis nya
biobränsleeldade kraftvärmeverk
Heden Etapp 3. Karlstads kommuns
största satsning någonsin.

I vårt moderna samhälle använder vi
mycket energi och har höga krav på
komfort. Samtidigt måste vår totala
energianvändning ändras så att vi inte
använder mer naturresurser än vad
som är hållbart. Här spelar fjärrvärmen
en stor och betydelsefull roll.
Redan i slutet av 1940-talet påbörjades
de första leveranserna av fjärrvärme i
Karlstad.
Under följande decennier växte antalet
fjärrvärmekunder snabbt. På
1980-talet var i stort sett alla
fastigheter i centrala Karlstad
anslutna. Problemet var att
fjärrvärmen på 1980-talet
var helt beroende av fossil
olja – något som inte var hållbart
på sikt.
Mats Preger är vd på
Karlstads Energi. Han
har varit med på resan
som tagit fjärrvärmen
i Karlstad från att vara helt beroende till
oberoende av fossil olja, en resa som tagit
mindre än 30 år.
– 1986 invigde vi vår avfallspanna.
Det innebar att vi ersatte en del fossil olja
med återvunnen energi. 1992 tog vi nästa
steg på vägen mot den hållbara staden när
det första biobränsleeldade kraftvärmeverket
invigdes, berättar Mats Preger.
Idag är drygt 5 000 anläggningar inkopplade
på fjärrvärmenätet, vilket omräknat
motsvarar mer än 40 000 lägenheter.
– När vi nu tagit vårt nya högeffektiva
biobränsleeldade kraftvärmeverk, Heden
Etapp 3, i drift kan vi helt fasa ut den fossila
oljan ur vår normala fjärrvärmeproduktion.
Den energiomställning som vi har
genomfört i Karlstad innebär en minskning
av koldioxidsutsläppen som motsvarar
personbilstrafiken i hela Värmland.

Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens
omställning den största förklaringen
till att Sverige lyckats nå
klimatmålen enligt Kyotoavtalet. Det
är ingen överdrift att påstå att fjärrvärmen
bidrar till att ett växande
Karlstad kan gå hand i hand med visionen
om den goda gröna staden.
Nu har EU fått upp ögonen för
fjärrvärmens roll i omställningen till ett
hållbart samhälle.
– Genom att som i Karlstad utnyttja
förnybar och återvunnen energi kan fjärrvärmen
definitivt bidra till att koldioxidutsläppen
minskas drastiskt i stora delar
av Europa. Det är fullt möjligt för många
europeiska städer att göra samma resa
som vi i Karlstad har gjort, avslutar Mats.

Foto: Karlstad Energi