En stad i förnyelse

ÖsterLandskrona är en fantastisk kuststad
med stora möjligheter och något
för alla, med Ven och Öresund i
väster, Hillesborgs backar i norr och
solnedgång över Danmark i bakgrunden.
Därtill ett utmärkt logistiskt
läge och goda pendlingsmöjligheter
inom hela Öresundsregionen med
3,8 miljoner invånare. Med bland
annat dessa förutsättningar borde
Landskrona stad vara en av de mest
attraktiva städerna att investera,
verka, bo och leva i.

Men det finns historiska och nutida
sociala utmaningar. Precis
som många andra industristäder
drabbades Landskrona hårt av nedgången
inom varv, teko och tillverkningen med utflyttning
och arbetslöshet som följd. Sedan
dess har skutan vänts och staden upplever
just nu en renässans med ökad befolkning,
nya företagsetableringar, bättre skolresultat,
växande cityhandel, nya bostäder och inte
minst en förnyelse av innerstaden.
Satsningen på innerstaden startade i samband
med b
ildandet av Landskrona Stadsutveckling
AB hösten 2013. Bolaget har ett
speciellt uppdrag och är unikt i sitt slag i
Sverige: Att medverka till att vända den sociala
situationen i innerstaden och göra hela
Landskrona till en attraktiv stad.
Bolaget är ett strategiskt redskap för stadsförnyelse
och hållbar social utveckling i
Landskrona.
– Vi ska reellt sett uppnå tre konkreta saker:
Bra fastigheter, bra boendemiljöer och
bra verksamheter. Vi har resurser att ta aktiv
del i stadsförnyelsen genom förvärv av fastigheter,
men samverkan är det främsta verktyget
för att uppnå målen, säger Christian
Alexandersson, vd för bolaget.

En av utmaningarna är att innerstaden
har påfallande många hyreslägenheter i dåligt
skick, med hög omflyttningsgrad och fastighetsägare
som inte tar sitt ansvar. Det har
inneburit att Landskrona blir bostadsreserv
för resurssvaga hushåll från hela Skåne – en
utveckling som staden inte längre tillåter.
Bolaget Landskrona Stadsutveckling AB
ägs av Landskrona stad och sex fastighetsägare
som aktivt vill delta i detta arbete, för
närvarande Fastighets AB Tornet, HSB
Landskrona, Heimstaden AB, Lindström
Fastighets AB, Svenska Hus i Skåne AB och
Paulsson Fastigheter.

– Ägarstrukturen är ett uttryck för viljan
att arbeta tillsammans samt mobilisera både
privata och offentliga krafter. För att nå målen
krävs att bolaget samarbetar med stadens
förvaltningar. Det handlar om att vara en katalysator
för effektiv myndighetsutövning
och planering, liksom att skapa förutsättningar
för ökade investeringar i Landskrona,
påtalar Christian Alexandersson.
Det har varit ett intensivt arbete sedan bolagets
bildande. Ledningen har tillsammans
med styrelsen konkretiserat kommunfullmäktiges
uppdrag i en handlingsplan. Under
året har en uthyrningspolicy tagits fram som
fastighetsägare, med 80 procent av fastighetsbeståndet,
redan ställt sig bakom. En informell
uthyrningsgrupp har etablerats för att
fortlöpande arbeta med frågorna.
har genomförts med
medborgare, boende i området och näringsidkare
med syftet att få deras syn på stadsdelens
problem och möjligheter.
Bolaget har även utvecklat former för samordnad
myndighetsutövning när det gäller problemfastigheter
där ägarna inte tar sitt ansvar.
Ett pilotärende drivs nu till Hyresnämnden.
Likaså har första spadtaget tagits på
etapp 1 på Öster. Under Landskronadagen
i maj fanns personal från bolaget och
staden tillgängliga för att lyssna in förslag
på hur innerstaden kan utvecklas
vidare och informera om alla de planer
som är på gång.
– Under 2014 kommer landskrona
borna att se konkreta resultat av
arbetet då den fysiska upprustningen
av de yttre miljöerna inleds. Det arbetet
går hand i hand med ökade investeringar
från privata ägare i bostäder och
verksamheter.
– Jag är övertygad om att insatserna – i
kombination med stadens ambitiösa arbete
för bostadsbyggande, minskat utanförskap
samt bättre skolresultat och trygghet – bara är
början på den positiva utveckling Landskrona
står inför, avslutar Christian Alexandersson.