Ejdern blir ett stråk för folkvimmel

EN PUSSELBIT för att koppla
samman Kungsmässan med
torget i innerstaden är kvarteret
Ejdern. Omgiven av gamla
alléer och Kungsbackaån är
kvarteret Ejdern en unik plats
i staden. Nu planeras etapp
två i stadsomvandlingsprojektet
Väster om ån med ett centrumstråk
med butiker och
restauranger.
– Om några år kommer
det att vara ett folkvimmel i
det här stråket. Det är väldigt
roligt att vara en del av
den stora förvandling som
Kungsbacka stad genomgår
just nu, säger planarkitekt
Maria Malone, Kungsbacka
kommun.

Stråket ska gå från torget i den
gamla stadskärnan via Ejdern och
det framväxande Valand till
Kungsmässan. Kvarteret Ejdern ska som
sista del i länken i stråket knyta samman
den äldre kulturmiljön i stadskärnan och
den intilliggande västra villastaden, vilket
blir en speciell utmaning i det här projektet.
– Valand får ett nytt och modernt uttryck,
så i Ejdern behöver vi möta upp
dessa olika områden med ett unikt arkitektoniskt
uttryck, säger Maria Malone,
planarkitekt.

Här kommer det att finnas restauranger,
kaféer, butiker, centrumlokaler och
mötesplatser som skapar liv och rörelse.
Dessutom planeras det för mellan 200
och 250 nya lägenheter i kvarteret.
– Vi tror att området kommer att attrahera
alla målgrupper, såväl unga som
äldre och barnfamiljer. Redan i dag finns
ett gång- och cykelstråk intill ån, men vi
vill göra det ännu mer tillgängligt med
trappor ned till ån, mer grönytor och
parkbänkar där man kan mötas och umgås
eller bara sitta och njuta, säger Anna
Wibling, exploateringsingenjör.
Vägen som löper längs med ån är
tänkt att flyttas västerut och docka an till
befintlig cirkulationsplats vid Varlavägen
och Kungsgatan, för att kunna utveckla
parkstråket närmast Kungsbackaån.
I dag finns en större parkeringsplats,
den gamla Alléskolan, en mindre förskola
och ett flerbostadshus i området. Det pågår
en diskussion som ännu inte är avgjord
om huruvida Alléskolan ska få vara kvar.
– Om den blir kvar, kommer den att
behöva renoveras och det är inte bestämt
vad den i så fall skulle kunna inrymma,
men exempelvis hade det varit lämpligt
med lokaler för kontor i de övre planen
och mer publika ytor i bottenplan. Omden inte blir kvar så kommer det med
största sannolikhet att bli bostäder, lokaler
för kontor och centrumverksamhet på
platsen, då vi ser att det finns ett behov
av arbetsplatser centralt i staden, säger
Anna Wibling.

Planprogrammet är en översiktlig
utredning om vilka förutsättningar och
visioner som finns för området. Planprogrammet
är planerat att godkännas av
politiken till årsskiftet 2020/2021 och i
nuläget är det inte bestämt när detaljplanearbetet
kommer att startas. Kommunen
är ensam fastighetsägare inom programområdet
för kvarteret Ejdern och avser i
samband med planarbetet att markanvisa
den kommunala marken. Först i detaljplanearbetet
kommer det att tas fram konkreta
förslag på hur den nya bebyggelsen
kommer att se ut.

Text: Anders Olow
Foto: Kungsbacka kommun