Du kan vara med och påverka Eskilstunas utformning

Eskilstuna har ett stolt industriarv
som lever kvar i form av
vackra industrihistoriska byggnader.
Här vill vi skapa en attraktiv,
miljösmart, sammankopplad
och levande stad.

Staden har genomgått en stor förändring
de senaste 20-25 åren.
Förändringen syns i form av nya
byggnader, fler parker, stadsmässiga gator
och levande torg, tillsammans med
Eskilstunaån som lyfts fram och ger staden
sin karaktär.
Vi bygger staden tillsammans med dig
som bor och verkar här. Dina synpunkter
är viktiga och vi vill veta vad du tycker.
Om du vill vara med och bidra till bättre
beslutsunderlag så är det större chans till
påverkan om vi får din input i ett tidigt
skede. När vi sätter spaden i jorden är det
för sent att påverka.

Samråd enligt planprocessen
Eskilstunas översiktsplan är en vägledning
för hur kommunens mark och vatten
ska användas i framtiden. Tankarna i
översiktsplanen finns med i de detaljplaner
som tas fram och som avgör vad som
får byggas, hur stort det ska vara, var det
ska placeras och hur det ska utformas.
Alla planer har samrådstillfällen då du
som berörd eller allmänt intresserad kan
ställa frågor och lämna synpunkter. Dessa
samrådstillfällen annonseras i Eskilstuna-
Kuriren och på eskilstuna.se. På webben
kan du även läsa mer om hur planprocessen
fungerar.

Pilotprojekt – testa och tyck till
I vissa stadsutvecklingsprojekt finns det
även möjlighet att vara med och tycka till
i ett tidigt skede. Ett exempel är våra pilotprojekt
som vi genomför för att visa
hur en plats skulle kunna omformas för
att bjuda in till liv och rörelse. Genom
pilotprojekten kan vi visa utvecklingsmöjligheter
på lång sikt samtidigt som
du som invånare bjuds in att vara med
och engagera dig i utvecklingen. Exempel
på pilotprojekt som genomförts i
Eskilstuna är beachen vid stadsparken,
Stadsmuseikajen och Kungsplan.