Aranäs stadsdel och Kungsbacka sportcenter Levande kvarter mitt i staden

PÅ FEMTIO ÅR har Kungsbackas befolkning ökat med drygt
230 procent! Bland topp fem i landet. Det sätter sina spår
och har sina utmaningar. Kungsbacka står mitt i en stor
pågående omvandling. En liten stadskärna ska bli en stor
stadskärna. Stadsdelar förnyas och ”hålen” fylls med nya
bostäder, skolor, handel, sport och kultur.
– Vi går nu från småstad med småskalig bebyggelse till
mellanstor stad med kvartersbebyggelse och måste tänka
på ett annat sätt, säger Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef,
och Andrea Ericsson, planarkitekt.

Förtätning av en stad handlar inte
bara om att bygga nya bostäder utan
lika mycket om hur. Vi bor gärna
i staden, men vill samtidigt ha plats
att röra oss och gärna också gröna mötesplatser
att umgås på. Kompletteringar
ska skapa mervärde, samtidigt som befintliga
värden och kvaliteter tas tillvara.
Nya högre hus ska arkitektoniskt samsas
med äldre lägre. Tegel och betong samsas
med trä. En inte helt enkel ekvation.
På 60-talet var det stor bostadsbrist i
Sverige och miljonprogrammet slängde
ut höghus och köpcentrum på landet
runt städerna. I dag tänker vi annorlunda.
Nu är det kollektivtrafik, gå, cykla
och hållbarhet som gäller. Vi vill heller
inte ha gamla centrala stadsdelar som
bara dör efter skymningen. Vi vill fylla
våra städer med liv och rörelse. Det ska
vara ljust och tryggt att röra sig. Ju fler
människor som syns desto tryggare blir
det.
Därför blir också varje stadsdelsförändring
del av en helhet. Som Aranäs
stadsdel till exempel.
– Utbyggnaden av stadsdelen ska stärka
hela Kungsbacka, säger Emma
Kjernald. När den nu växer gör den inte
det isolerat, lika viktigt är att vi binder
ihop Aranäs stadsdel med Kungsmässan.
Att vi får ett levande stråk från norr till
söder. Ett evenemangsstråk. Det ska
hända saker på vägen.
– Vi vill göra så att man kan komma till
och från området på så många sätt som
möjligt. Gärna många gångvägar. Det ska
vara lätt att hitta, säger Andrea Ericsson.
Utbyggnaden av Aranäs stadsdel blir en
omfattande strategisk stadsförnyelse som
berör stora delar av södra Kungsbacka
stad. Detaljplaneförslaget innebär en utbyggnad
av cirka 280 bostäder och centrumfunktioner
i tre kvarter i varierande
höjder. Husens sockelvåningar ska ha en
högre takhöjd för att möjliggöra för butiker
och andra verksamheter. I områdets
östra del föreslås ett parkeringshus i sju
våningar med plats för cirka 1 000 parkeringsplatser
för boende och besökare, samt
lokaler för bil- och cykelservice. Ritat med
fokus på trygghet och för att skapa variation
längs med Lindens gata.
– Även om Kungsbacka i sig är litet så
servar vi alla kommunens invånare, säger
Andrea Ericsson.

Utöver det nya badhus som ska stå
klart till våren 2020 blir det en park utanför
som kommer att ligga mellan det
nya badhuset och ishallen och sträcka sig
ner mot ån. Parken kommer att ha en
”vilsam” del och en del mer lämpad för
aktiviteter. Plats för skate, parkour och
hinderbana, men också hängmattor, sittplatser
och en scen.
Internationella Engelska Skolan, IES,
kommer hit och ger plats för bortåt 900
elever. Två nya idrottshallar för föreningsliv
och skolidrott, varav en med
läktarkapacitet för upp till 1 000 personer,
under gemensamt tak som kan användas
av skolorna ersätter gamla
Aranäshallen. Dessutom utreds en helt
ny arena med plats för 2 500 i publiken.
– Vi tittar nu på möjligheterna att
lägga arenan söder om nya badhuset ut
mot fotbollsplanerna. Med en sådan placering
öppnar sig även möjligheter att
använda arenan i samband med utomhusaktiviteter,
säger Emma Kjernald.

Även andra delar av Kungsbacka ingår
i pusslet för att bli en attraktiv stad.
Andrea Ericsson nämner Kungsmässan
– Valand – kvarteret Ejdern som ett annat
sådant område som också är en del
av stadsomvandlingsprojektet Väster om
ån i syfte att länka samman innerstaden
och Kungsmässan.
Planen är att omvandla parkeringsområdet
här till blandad stadsbebyggelse
med bostäder, verksamheter och kommunal
service.
– Genom Valand blir det möjligt för
ett centrumstråk som är tänkt att fortsätta
genom Ejdern och knyta samman
med innerstaden, säger Andrea Ericsson.
Området kring Kungsbackaån är ett nog
så viktigt offentligt rum att ta vara på.
Närheten till vattnet har sin karaktär och
skapar harmoni. Vi vill gärna att innerstaden
ska vara en trygg, säker och trevlig
plats att vara på.
Visionen om staden är ett tankearbete
som kommunens planerare inte är ensamma
i. Emma Kjernald och Andrea
Ericsson understryker det goda samarbetet
mellan kommunen och stadens
fastighetsägare.
– Tillsammans med fastighetsägarna
mejslar vi fram en etableringsstrategi.
Förutom bostäder, vad ska vi ha i våra lokaler?
Vad ska vi fylla dem med för att
bli attraktiva och besöksdrivande?
– Det är många pusselbitar som ska
passa i ett stort projekt för att vi ska få
det centrum vi förtjänar. Tidigast 2024
är det färdigt.

Text: Anders Olow
Foto: Oskar Kullander