Stadsarkitekten om riktlinjerna för Norrköpings arkitektur ” God arkitektur handlar om omsorg”

Karin Milles Beier

ArkitekturstadenHur ska vi bygga för att bäst
utveckla och berika Norrköping?
Frågan sysselsätter
stadsarkitekt Karin Milles Beier
som håller på att ta fram en
riktlinje för arkitektur och
stadsbyggnad
.

Vad tycker och vill kommunen i
fråga om arkitektur?” Hittills
har det inte varit solklart och
behovet av enighet är stort.
– Norrköping växer med en sådan
fart att det nu är helt nödvändigt att ta
fram en samordnad strategi. I grunden
handlar det om att säkerställa kvaliteten
i den byggda miljön, säger stadsarkitekten
Karin Milles Beier.
Ett alltför stort fokus på bostadsbyggande
gör att man missar helheten, alla
övriga delar av stadslivet. Man måste
zooma ut och fundera på vilka konsekvenser
ett projekt får för platsen och i
förlängningen hela staden. Tillskott ska
berika, inte försämra. Det är en av de
viktigaste utmaningarna i det fortsatta
stadsbyggandet, menar Karin Milles
Beier.

Hon betonar att med den byggtakt Norrköping
nu har gäller det att tänka ännu
klokare, och att utgångspunkten alltid
måste vara platsens ursprungliga karaktär
och arkitektoniska kvaliteter.
– Bygger vi fel riskerar vi att förstöra
det som gör Norrköping unikt. Även om
vi bygger nytt i gamla miljöer – det ska vi
naturligtvis göra – måste vi alltid förhålla
oss till den befintliga miljön, till exempel i
fråga om skala, höjder och sammanhang.
Det handlar om att lyfta blicken i varje enskilt
projekt, att se till helheten, inte bara
till det enskilda huset eller kvarteret, säger
Karin Milles Beier, som betonar att
god arkitektur handlar om omsorg, både
om helheten och om detaljerna. I grund
och botten handlar det om en omsorg om
alla som vistas i vår stad.
– Förutsägbarhet är en vinst för alla,
inte minst byggherrarna. När de planerar
sina olika projekt behöver de tillsammans
med arkitekter och andra inblandade iförväg veta vad de ska förhålla sig till, redan
vid köp av en fastighet.

Men gemensamma värderingar är givetvis
lika viktigt för kommunen, både för
politiker och tjänstemän som genom det
nya styrdokumentet får en vägledning
i det interna arbetet, vid planläggning,
bygglovgivning och politiska beslut.
Riktlinjen ska gälla alla som på något
sätt jobbar med stadsbyggnads- och arkitekturfrågor.
Att alla inblandade tänker och agerar
likadant och att vi har en riktlinje att utgå
från i vårt arbete, blir en ovärderlig
hjälp, menar Karin Milles Beier. Riktlinjen
kommer också att kunna fylla en viktig
pedagogisk funktion för allmänheten
genom att den ger kunskap och förhoppningsvis
också förståelse för varför vi
bygger som vi gör på olika platser.
– Byggherrarna har ett perspektiv, vi
som kommun har kanske ett annat, ibland
mer långsiktigt, samtidigt som våra olika
förvaltningar och bolag också kan ha olika
syn sinsemellan på vad som är viktigt.
Därför känns det så bra att vi snart har en
samlad helhetsbild, att vi alla strävar mot
samma mål om hur vi på bästa sätt bevarar,
utvecklar och förnyar vår fina stad.
Karin Milles Beier lyfter också det
faktum att man oftast i diskussioner om
stadsbyggandet fokuserar på den historiska
kärnan. Staden är så mycket mer.
Så stor till ytan att man med fog kan tala
om flera olika Norrköping, där de olika
delarna därför kan bebyggas och gestaltas
på helt olika sätt.

– Oavsett var vi bygger i staden måste vi
respektera platsens identitet, men samtidigt
våga tänka kreativt och modigt.
Med god och omsorgsfull arkitektur
kan vi berika de befintliga miljöerna
med moderna byggnader. Men vi får inte
glömma att det vi bygger idag ju utgör
morgondagens kulturarv. Och att det är
viktigt med årsringar i staden, att vi kanläsa av spåren där de olika miljöerna berättar
platsens historia.
– Arkitektur är inte bara en fråga om
hus. Vi måste i allt ha med det mänskliga
perspektivet, helheten av stadsliv
som även inkluderar gröna värden, utemiljöer
och stadsrum som är trivsamma,
öppna och tillgängliga för alla, oavsett
bakgrund. Allt handlar ju om att bygga
goda livsmiljöer för människor, avslutar
Karin Milles Beier.

Fotnot: I början av 2017 fattar kommunfullmäktige
beslut om dokumentet
”Arkitekturstaden Norrköping – riktlinje för
arkitektur och stadsbyggnad”.