STADENS UTVECKLING är en spännande utmaning och möjlighet

Henrik PetersonNorrköping vatten och avloppNorrköping växer och fler
upptäcker de fördelar som
finns med att bo och arbeta
i staden. Prognosen talar
om 2000 nya invånare per år
under de närmaste åren. Det
innebär ett stort behov av nya
bostäder årligen.

Tillväxten ställer också krav på att all
infrastruktur fungerar. För oss betyder
det att vatten, avlopp, avfall och bredband
fungerar så bra som möjligt för de
som bor och arbetar i Norrköping, säger
Henrik Peterson vd Norrköping Vatten
och Avfall.
Samtidigt som vi behöver bygga nya
ledningar för vatten och avlopp när staden
växer med ny bebyggelse, nya bostadsområden
och stadsdelar, är det lika
viktigt att uppgradera och renovera det
befintliga nätet. Henrik Peterson poängterar
att det är en utmaning, men samtidigt
en tilltalande sådan.
– Stadsutvecklingen är beroende av
att vi är med. Inte bara om några år när
de stora projekten med Ostlänken och
Butängen i spetsen fått full fart, utan redan
nu. Idag lägger vi grunden för framtidens
Norrköping. Därför är vi tidigt
ute med att bidra till stadens fortsatta
utveckling.
Just nu arbetar Norrköping Vatten och
Avfall med att ta fram en modell för hela
Norrköpings stads ledningsnät. Modellen
är ett led i klimatanpassningsarbetet
för att undersöka stadens översvämningsrisker.
– Norrköping är en stor stad och det
vatten som finns i våra ledningar rinner
genom flera olika stadsdelar innan det
når till reningsverket. För att motverka
kommande översvämningar ringar vi in
de områden där vi har identifierat problem,
för att sedan kunna åtgärdas, säger
Henrik Peterson.
Vid nybyggnation och vid stadsplanering
undersöks hur befintliga ledningar
klarar av kommande befolkningsökning
i området. Vid bebyggelse nära vatten
beräknas bland annat vattennivåer vid
olika extrema situationer.
Under året har bolaget också vidtagit
viktiga åtgärder inom sina andra affärsområden.
Inte minst inom avfallshantering.
– Under hösten har kommunens småhus
fått nya och moderna soptunnor som
gör det enklare att återvinna mer och på
så sätt göra en insats för miljön, berättar
Henrik Peterson.
De nya soptunnorna, så kallade fyrfackskärl,
tar emot tio olika sorters avfall
och förpackningar. Tidningar, glasförpackningar,
plastförpackningar, metallförpackningar,
batterier, glödlampor
och pappersförpackningar, som annars
måste tas om hand på en återvinningsstation,
kan nu smidigt och enkelt sorteras
hemma.
– Det är både kundvänligt och bra för
miljön. Dessutom är det en viktig pusselbit
i vår satsning att bli Sveriges bästa
avfallskommun. Idag är vi på 8:e plats
men vi ska klättra ännu högre!
Klättra högre går även att applicera
på bredband – bolagets tredje affärsområde.
Idag täcker fibernätet 72 procent av
Norrköping. Men det ska bli mer än så.
Fram till 2020 är målet att komma upp i
hela 90 procent och det genom att tillsammans
med andra aktörer fortsätta bygga
ut fibernätet.
– När vi började med bredband behövde
vi sälja in och informera om de
fördelar som finns med bredband. Nu är
läget ett helt annat. Våra kunder som är
både privatpersoner och företag är ivriga
och undrar när vi bygger ut just hos dem.
Norrköping Vatten och Avfall är ett
kommunägt bolag. Det innebär att företaget
ägs av sina kunder, alltid med deras
bästa i åtanke. Målet med verksamheten
är därför inte att göra ekonomiska vinster
i kronor och ören. Det handlar snarare
om att få så nöjda medborgare som
möjligt.
Idag har Norrköping Vatten och Avfall
drygt 100 medarbetare. Men i takt med
att staden växer så växer också bolagets
uppdrag. Vilket gör att personalstyrkan
kommer att utökas.
– Vi erbjuder en arbetsplats som är
samhällsbyggande och som gör nytta
för samhället och miljön. Därför är det
otroligt roligt att se att många idag är
miljömedvetna och lockas till att arbeta
inom områden som gör skillnad, säger
Henrik Peterson.
Henrik Peterson berättar även att
man vill bidra till att minska arbetslösheten
genom att erbjuda praktikplatser
för unga, nyanlända och personer som
idag står utanför arbetsmarknaden.
– Det här är jätteviktigt och vi vill göra
vad vi kan. Vi kommer därför erbjuda
fler praktikplatser på ett mer strukturerat
sätt framöver.