Skogskvarteren – en förebild för miljösmart byggande?

Då Titania byggde bostadsområdet
Skogskvarteren i Arninge-Ullna,
Täby, lade man som vanligt ner stor
möda på att göra området ekologiskt,
såväl som socialt och ekonomiskt
hållbart. Kronan på verket i
denna strävan blev de växthus som
man valde att placera på husens
tak. Denna klimatsmarta lösning
har väckt stort intresse och på
Titania hoppas man att växthusen
och Skogskvarteren ska inspirera
andra till ekologiskt hållbart byggande.

Den fösta delen i Täby kommuns satsning
för att bygga ut det expansiva Arninge-
Ullna kallas Skogskvarteren och de
första 109 bostäderna i Skogskvarteren,
uppdelade på flerbostadshus, radhus
och så kallade ”townhouse”, har Titania
byggt. Som vanligt vid större bostadsprojekt
 har Titania använt sig av sitt koncept
för att skapa ekologiskt, socialt och ekonomiskt
hållbara bostadsmiljöer.

Genom innovativa lösningar med moduler,
som skapats utifrån den befintliga
platsens förutsättningar, har man kunnat
hålla nere produktionskostnaderna samtidigt
som man har lyckats med att skapat
en omväxlande och intressant miljö
att bo och vistas i. Husens moderna och
varierade utformaning har tagits fram i
samarbete med den kända arkitektbyrån
SandellSandberg. Färgpaletten är
inspirerad av gamla tiders slamfärgade
fasader med röda, vita och svarta inslag,
samtidigt som interiörerna är modernt
ljusa och öppna. Husen följer naturligt
markens höjdskillnader och genom att
bygga energisnålt hålls både driftkostnader
och miljöbelastningen nere.

Miljöpåverkan har dessutom minimerats
genom energibesparande installationer
och effektiva system för t.ex. uppvärmning,
samt att man har använt sig av ekologiskt
hållbara byggmaterial, som trä.

Den miljösmarta lösning som ändå väckt
störst uppmärksamhet är de växthus som
man valt att placera uppe på husens tak.
Trots utmaningarna med att koppla två
klimatzoner till varandra och att få de färdigglasade
växthusen på plats med hjälp
av lyftkran valde man denna lösning på
grund av de stora miljömässiga vinsterna.
Genom att integrera växthusen med
de underliggande bostäderna skapas
ett gemensamt ekosystem där växterna
fungerar som husets gröna lunga och
rensar luften från koldioxid och skadliga
partiklar samtidigt som de alstrar syre.
Dessutom skapar växthusen goda förutsättningar
för en bättre miljö generellt
genom att de boende ges möjlighet till
självförsörjning. På så vis uppmuntrar
man till en miljösmart livsstil, samtidigt
som man sparar värdefull trädgårdsyta.
Denna typ av stadsodling och hållbar
stadsplanering med fokus på lokal produktion,
minskad naturresursförbrukning
och minskat koldioxidutsläpp är
trender som håller på att växa sig allt
starkare.

Förhoppningsvis är dessa trender här för
att stanna. Cirka 80 % av all odlingsbar
yta på jorden är redan utnyttjad. Detta
tillsammans med den stora, globala,
befolkningsökningen bildar en ekvation
som är svår att få ihop. Lösningen på
detta är stadsodling och symbiotiska system,
som fungerar på små men effektivt
utnyttjade ytor.
På växthustaken i Skogskvarteren kan
man odla året om. Det finns värmeelement
som kan kopplas på, gardiner som
kan dras för och glasen i växthusen kan
öppnas vid behov. Titania hoppas att
dessa växthus ska ge inspiration till liknande
projekt och på så vis vara en del i
att skapa en ihållande trend av ekologiskt
hållbart byggande.
Läs mer på www.titania.se.