NYA SPÅRVÄGEN RYGGRADEN I KUNSKAPSSTRÅKET

Om två år ska den vara klar, Lunds
nya spårväg. Sträckningen ligger som
en ryggrad från stationen, genom
universitetsområdena, förbi universitetssjukhuset,
stadsdelen Brunnshög
fram till de nya forskningsanläggningarna
MAX IV och ESS. En 5,5 km lång
resa och en viktig del av stadsutvecklingen
i nordöstra Lund.

Tankar på spårvagnar i Lund har
funnits länge. De första utredningarna
gjordes i slutet av
80-talet och Lundalänken från Lund C
till Brunnshög, som nu trafikeras med
buss, byggdes redan från början med
tanken att det skulle vara möjligt att bygga
spårväg längs linjen.
Sträckan kallas populärt för Kunskapsstråket
då den ringlar sig fram genom en
unik koncentration av vetenskap, forskning
och innovativa företag, alla samlade i
ett brett område tillsammans med de nya
forskningsanläggningarna MAX IV och
den kommande sameuropeiska ESS.
Spårvägen blir en ny ryggradsstruktur
som kommer att förbinda den medeltida
stadskärnan med det nya Brunnshög
och får därmed en bärande roll i den
stundande större stadsutvecklingen
längs hela sträckan. Fast infrastruktur
ger stabilitet åt staden och attraherar
andra satsningar i sin närhet.

Spårvägsanläggningen är därför inte bara
en kollektivtrafiklösning utan också en
förutsättning för den planerade stadsutvecklingen
längs stråket: Stationsområdet
och Clemenstorget, sjukhusområdet,
universitetscampus,
området kring Ideon
och Medicon Village, under bron vid E22
som ska koppla samman staden på bägge
sidor motorvägen, och utbyggnaden av
Brunnshög.
Det är också en förutsättning för att
staden ska kunna växa på ett hållbart sätt.
Längs kunskapsstråket finns hälften
av alla arbetsplatser i Lund och är därför
ett av Lunds mest trafikerade stråk. Hit
kommer varje dag 55 000 personer som
arbetar med vetenskap, forskning, sjukvård,
entreprenörskap, innovationer och
skapande. Kunskapsstråket präglas av
institutioner och arbetsplatser av olika
slag, men här finns även caféer, förskolor,
hotell och butiker. Skissernas museum,
träningscentret Gerdahallen och
Vattenhallen Science Centre lockar också
allt fler besökare.

Malmö-Lund-regionen är numera Sveriges
näst största arbetsmarknadsregion,
och Lund är en av de starkast växande
tillväxtkärnorna. Kollektivtrafikresor
mellan Malmö och Lund växer med ca
1 miljon per år och de flesta av pendlarna
fortsätter sin resa vidare genom Lund
via Kunskapsstråket.
Busstrafiken på Lundalänken har
sprängt alla prognoser med fler och fler
resenärer och resandet har ökat med
över 10 procent i snitt år efter år. Maxbeläggningen
ligger runt 550 resenärer i
maxtimmen.
Resandet ökar och även om stadens
yta växer är den också begränsad, vilket
ställer krav på framtidens infrastruktur
och stadsplanering. Centralstationen
ska byggas om för att klara av resenärsflödena,
men även övrig kollektivtrafik
som tar människorna vidare måste anpassas.
Lund växer med i genomsnitt 1 000
invånare per år och nu när arbetet med
nya stadsdelen Brunnshög börjat blir behovet
av en kapacitetsstark och attraktiv
kollektivtrafik än mer påtagligt. Spårvagnar
är ett lämpligt alternativ; de tar
liten yta i anspråk, har den kapacitet
som krävs och övrigt stadsliv kan pulsera
tätt inpå spårvagnstrafiken.
Spårvägen mellan Lund C och ESS är
en satsning på framtidens kollektivtrafik;
asfalt blir gräs på delar av sträckan vilket
ger ett grönt stråk som
knyter ihop staden som
en del i Lunds satsning
på en hållbar
stadsmiljö som förnyas
i byggnader, parker, gator och
cykelstråk.

När Lunds kommun
för ett år sedan gjorde en
överenskommelse med Sverigeförhandlingen
blev resultatet att staden får totalt
halva kostnaden för spårvägen betald av
staten. Det innebär att staten medfinansierar
spårvägen med ytterligare 74,5 miljoner
kronor utöver den medfinansiering
på 298,4 miljoner kronor som Lund tidigare
fått genom stadsmiljöavtalen.
I Sverigeförhandlingen
kom man
också överens om att staten dessutom
bidrar med 40,75 miljoner kronor till utbyggnaden
av sju cykelåtgärder i centrala
Lund. (I överenskommelsen förbinder
sig Lund att bygga 15 000 bostäder
och medfinansiera den nya höghastighetsjärnvägen).
År 2050, när allt är på plats, beräknas
det finnas 50 000 nya invånare och arbetsplatser
i Kunskapsstråket.

Text: Anders Olow
Illustrationer Metro Arkitekter och Lunds kommun