Nationella minoriteter och minoritetsspråk

FörvaltningsområdenDet finns gott om missuppfattningar om
vårt lands nationella minoriteter. En av de
vanligaste är att man kallar dem in vandrare.
Men judar, romer, samer, sverige finnar och
tornedalingar har länge funnits i Sverige
och är en del av den svenska historien.
Minoritetspolitiken handlar om deras rätt
att upp rätthålla och bevara sina språk och
kulturer.
Läs mer på www.minoritet.se
■ Judar, romer, samer (även urfolk),
sverigefinnar och tornedalingar är sedan
år 2000 Sveriges erkända nationella
minoriteter. Finska, jiddisch, meänkieli,
romani chib och samiska är erkända
minoritetsspråk.
■ Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
från 2010 ger de nationella
minoriteterna särskilda rättigheter.
Lagen innebär att minoritetsspråken ska
skyddas och främjas och de nationella
minoriteterna ska ges möjlighet att behålla
och utveckla sina kulturer. Särskilt barns
rätt till sina minoritetsspråk och kulturer
ska främjas.
■ Lagen ger minoriteterna rätt till information,
skydd av kultur och språk samt
delaktighet och inflytande. Den ger
dessutom samer, sverigefinnar och
tornedalingar särskilda rättigheter inom
så kallade förvaltningsområden.
■ Skollagen ger viss rätt till modersmål i
förskolan för alla fem språken. Den som
bor inom ett förvaltningsområde för
finska, meänkieli eller samiska
kan dessutom begära
förskoleverksamhet helt
eller delvis på minoritetsspråket.
■ Elever i årskurs 1–9 är
enligt skollagen
berättigade till
modersmålsundervisning i
dessa språk även om de inte
har grund läggande kunskaper i
språket eller talar det i hemmet.
■ Enligt lagens självidentifikationsprincip
är det upp till varje individ att
välja att identifiera sig som nationell
minoritet. Alla som anser sig tillhöra en
nationell minoritet har tillgång till de
rättigheter som föreskrivs i lagen.