Kalmar Vatten möjliggör framtidens Kalmar

Har du någon gång ställt dig frågan vart vattnet tar vägen när du diskar eller tvättar? Eller varifrån dricksvattnet i kranen kommer? Svaret på den första frågan är att det tar Kalmar Vatten hand om för att rena på ett miljömässigt betryggande sätt. Det rena och friska dricksvattnet du får i kranen levereras av Kalmar Vatten.

Vatten är en direkt förutsättning för allt levande. Kalmar och hela landet har stora åtgärder framför sig för att kunna erbjuda livskvalitet även i framtiden.

– Det ligger stora utmaningar i att leverera högkvalitativt dricksvatten likväl som att ta hand om samhällets spillvatten och dagvatten, säger Kalmar Vattens vd Thomas Bergfeldt. Vi investerar just nu gigantiskt mycket i Kalmars VA-anläggningar. Det är ny teknik och digitalisering för att klara skärpta miljökrav och trygga tillgången och kvaliteten på dricksvatten för kommande generationer. Vi förnyar det föråldrade ledningsnätet som måste bytas ut, i ett tempo som är bland det högsta i Sverige. Därav de många grävningarna i stadens gator. Vi byter ut de gamla ledningarna för att kunna säkra leveransen av ett högkvalitativt dricksvatten och för att komplettera den viktiga dagvattenhanteringen.

Thomas Bergfeldt betonar särskilt klimatförändringarnas roll i dessa investeringar.

– Det handlar om hållbarhet och att vi kan ta höjd för sådant som torka och skyfall som kommer att öka. Hållbarhetsarbetet inkluderar även stadsbyggnadsutvecklingen i Kalmar. Att bygga nya hus kräver alltid att Kalmar Vatten varit på plats i tidigt skede och förberett för dricksvatten, spill- och dagvatten. På det viset är vi en del av samhällsbyggnadsprocessen, särskilt nu när inflyttningen till Kalmar ökat markant och nya bostadsområden planeras.

Thomas Bergfeldt är vd för Kalmar Vatten.

Hållbarhet kommer in överallt i Kalmar Vattens verksamhetsplanering, där långsiktig dricksvattenförsörjning och dagvattenhantering ligger högt på listan, säger Thomas Bergfeldt.

Kalmar Vatten är också enligt Thomas Bergfeldt inne i en snabb förändringstakt, där den digitala omställningen är i fokus.

– Vi strävar hela tiden efter att vara så kostnadseffektiva som möjligt, och ser ständigt över våra arbetssätt. Till exempel installerar vi nya mätnings­system i fastigheter och utefter VA-nätet så att vi effektivt kan analysera förbrukning och säkra rätt vatten på rätt plats. Alla investeringar vi gör i Kalmars VA-anläggningar är nödvändiga för att möjliggöra framtidens Kalmar, säger Thomas Bergfeldt.

 – En av våra största investeringar är Kalmars nya reningsverk, Kalmarsundsverket – ett kretsloppsverk. En symbol för Kalmars framtidstro, och som gör det möjligt för vår stad att växa intill ett Kalmarsund med friskt vatten!

Nytt kretsloppsverk ska säkra ett rent Kalmarsund

Nu pågår planeringen av det nya kretsloppsverket.

Kalmarsundsverket ska ersätta det gamla reningsverket som nu, efter 50 år, inte längre når upp till högt ställda miljökrav. Det blir ett kretsloppsverk som kommer att rena 50–80 procent av spillvattnet för återanvändning. Här ska även ett av Sveriges bästa jordförbättringsmedel (gödsel) produceras.

– Vi bygger ett driftsäkert och hållbart kretsloppsverk som ska säkra ett friskt Kalmarsund långt in i framtiden, och som dessutom möjliggör Kalmars utbyggnad när allt fler vill bosätta sig i kommunen, säger Carolin Svensson, som är projektchef för Kalmarsundsverket.

Varför behövs ett nytt reningsverk?
– Det vi har i dag är över femtio år gammalt. Det är slitet och har svårt att klara de skärpta utsläppskraven. Ett annat skäl är att Kalmar växer mer än någonsin och till det krävs ökad kapacitet för rening av spillvatten.

Ni kallar det nya verket för kretsloppsverk?
– Förutom att rena spillvattnet så att vi sänker utsläppen av kväve och fosfor med minst 35 procent, planerar vi för att producera ett vatten som kan återanvändas exempelvis till bevattning, eller som tekniskt vatten till industrin. I kretsloppet inräknas även jordförbättrings­medel som är av mycket hög kvalitet. Det produceras även biogas som planeras att användas för el- och värmeproduktion. Med andra ord: vi skapar kretslopp på flera håll, därav ett kretsloppsverk.

Carolin Svensson är projektchef för Kalmarsundsverket.

När kan det nya kretsloppsverket stå klart?
– Vi har under 2021 genomfört markberedning där kretsloppsverket ska ligga, vilket är alldeles intill det befintliga reningsverket på Södra Utmarken i Kalmar. Investeringsbeslut i kommunfullmäktige planeras under kommande vår och därefter byggstart hösten 2022. Det nya verket beräknas vara i drift 2025/2026.

River ni det gamla reningsverket?
– Ja det kommer att rivas och marken återställs för att kunna användas till att visa upp vår verksamhet. Planen är att närmiljön ska göras tillgänglig så att man ska kunna uppleva Kalmarsundsverket och få ökad förståelse för det viktiga arbetet som kretsloppsverket utför. Vi vill att nästa generation ska känna stolthet över de val vi gjort, säger Carolin Svensson.