Hur ska Varbergs serviceorter stärkas?

Varberg växer och nya bostäder
behöver byggas i olika
delar av kommunen. För att
detta ska vara möjligt behövs
fördjupade översiktsplaner i
aktuella områden. Fyra serviceorter
i öst står nu på tur
där det pågår dialogmöten
med invånare och olika verksamheter
på orten.

Under de närmaste två åren kommer
fördjupade översiktsplaner att
tas fram för fyra serviceorter i öst:
Veddige, Tvååker, Rolfstorp-
Skällinge (som tillsammans utgör en
serviceort), samt Kungsäter. I planerna
beskrivs bland annat utvecklingen
av bostäder, service, infrastruktur
samt grön- och vattenområden.
Serviceort innebär att det ska finnas
ett visst mått av kommunal service
som skola, förskola och vårdcentral
– ett komplement till den service
som finns i Varbergs tätort.
– Nu tittar vi på hur de
ovan nämnda orterna som ligger i
Varbergs östra del ska kunna stärkas
och utvecklas med bostäder och
verksamheter, säger samhällsplanerare
Katrin Sahlqvist på samhällsutvecklingskontoret.

Innan några beslut fattas hålls dialogmöten
på respektive ort. Så många
som möjligt i ett tidigt skede ska ges
möjlighet att vara delaktiga och komma
med idéer och synpunkter.
– Vid dialogmötet presenteras inga
förslag, utan syftet är att fånga upp
styrkor, svagheter, och möjligheter.
Det här blir sedan underlag när kommunen
tar fram planförslag som presenteras
vid samrådsmöten med allmänheten,
säger Katrin Sahlqvist. De
enskilda orterna har ju olika förutsättningar,
och här försöker vi sätta
in respektive ort i ett större sammanhang
med kopplingar till närområdet
och verksamhetsutveckling.