Hela Mölndal ska leva

Mölndals geografiska läge skulle knappast kunna
vara bättre. Det är utan tvekan den grundläggande
förklaringen till den starka tillväxttakt som vi
länge upplevt och som vi nu kröner med en
mycket viktig pusselbit, nya Mölndal Galleria och en snart helt
färdigbyggd innerstad. Oj, vad det har varit efterlängtat.
Även om gallerian primärt är tänkt att möta Mölndalsbornas
behov har den med sin mycket spännande kvartersstruktur alla
förutsättningar att bli ett attraktivt besöksmål och därmed ett
dragplåster till Mölndals innerstad.
Med en utpräglad stadsstruktur är innerstaden utgångspunkten
i det fortsatta utvecklingsarbetet att stärka hela Mölndal med
våra olika kommundelar. Runt omkring stadskärnan pågår flera
spännande stadsbyggnadsprojekt, några är redan på plats, till
exempel Åby Stallbacke. Pedagogen Park är på god väg medan
andra fortfarande är på planeringsstadiet.
Dit hör Forsåker som onekligen sticker ut, dels genom sitt strategiska
läge mellan Kvarnbyn och E6, och dels genom de högt
ställda målen om att bygga en grön och socialt hållbar blandstad.
Ett annat spännande stadsutvecklingsprojekt är Gothenburg
CoValley som ska växa fram i Åbro, söder om AstraZeneca. Det
är ett så kallat innovationskluster med fokus på hälsa. Syftet är att
skapa innovativa miljöer för arbete, forskning och utveckling.

Att vi har Göteborg som närmaste granne går naturligtvis
inte att underskatta. Men det är inte hela förklaringen till
Mölndals attraktionskraft och därmed snabba förändringstakt.
Faktum är att hela den här delen av Göteborgsregionen är oerhört
dynamisk. Det är alltså inte direkt förvånande att så
många människor vill leva, bo och verka just här. Inte heller att
företag vill satsa och etablera verksamhet i vår kommun, både
stora och små.
Här finns kommunikationer av alla slag som bokstavligen
korsar vår kommun. Till och från centrala Mölndal tar man sig
snabbt och smidigt med nästan alla trafikslag: tåg, buss, spårvagn
och bil. Det gör att människor snabbt och smidigt kan ta
sig till och från sina arbeten, studier och fritidssysselsättningar.
Att det i sig har en stark dragningskraft på näringslivet säger sig
självt. Här ligger grunden till vårt starka, stabila och mycket
diversifierade näringsliv.

Det spännande arbetet med att utveckla Mölndal, hela
kommunen, går nu vidare, hela tiden med socialt långsiktig
och hållbar stadsutveckling som en grundbult. Även söderut,
där vi nu tittar på möjligheterna att förstärka de båda stationssamhällena
Kållered och Lindome, både
med nya bostäder och med verksamheter.
Här finns en stark efterfrågan,
även en tydlig vilja från marknaden
att satsa.
När vi nu fortsätter att bygga och
utveckla Mölndal innebär det att vi
samtidigt medverkar till att, i nära
samarbete med våra grannkommuner,
förstärka hela Västsverige. Det är som vi
alla vet, vi behöver varandra. Ensam
är inte stark.
En sak står helt klart – om vi
blickar framåt några år så kommer
mycket att se annorlunda ut.

Håkan Ahlström Stadsdirektör Mölndals Stad