DU KAN VARA MED OCH GÖRA DIN RÖST HÖRD

FRÅN PLANERING
TILL BYGGSTART
Planering för ny bebyggelse följer en
tydlig process enligt plan- och bygglagen
(PBL). Arbetet kan vara omfattande
och ta lång tid. Det påverkar många
och det är en demokratisk process. Det
är viktigt att du som är invånare kan ta
del av planerna och har chans att vara
med och påverka.
”Kommunen bygger” kan det stå i
rubriker i medier, men det är främst
byggbolag och fastighetsägare som bygger
bostäder. Kommunen anlägger gator
och torg, vatten och avlopp så att bostadsområden
blir möjliga. Kommunen
anvisar också mark att bygga på och ger
riktlinjer för hur områden ska se ut.
Innan kommunen ger klartecken att
bygga är det mycket som måste utredas
och diskuteras: Vad är visionen och behoven?
Finns det risker för miljön? Hur
väger vi det ena mot det andra? Du har
störst möjlighet att påverka i början av
planarbetet, till exempel när kommunen
bjuder in till samråd.

ÖVERSIKTSPLAN
Alla kommuner har en översiktsplan.
Den visar intentioner för hur mark ska
användas och vilka utvecklingsambitioner
som finns. Luleås översiktsplan,
Program till Vision Luleå 2050, är plattformen
för kommunens strategiska arbete.
Översiktsplanen ska hållas aktuell
och ses över en gång per mandatperiod.
Översiktsplanen reviderades nu i
höst, och den kommer att ställas ut för
granskning i stadshuset och på biblioteket
mellan oktober och december.

UTVECKLINGSPLAN
OCH PLANPROGRAM
Kommunen kan också göra en utvecklingsplan,
en mer detaljerad plan för ett
större område, eller ett planprogram,
om det behövs flera detaljplaner inom
ett visst område. Planprogrammet visar
kommunens avsikter för området och
är vägledande för detaljplanerna.

BYGGDIALOG
Byggdialogen är en väg in för dem som
vill bygga i Luleå och är en arena för
samtal. Det kan handla om allt från stora
utvecklingsprojekt, förfrågningar om
lokalisering eller att en bostadsrättsförening
vill utveckla sin fastighet. På
byggdialogmöten träffar den som vill
bygga representanter från hela kedjan
av samhällsbyggande, från översiktsplanering
till bygglov. Efter dialogen
går förslaget vidare till beredning för
djupare analys av förutsättningar och
lämplighet. Om förslaget stämmer överens
med kommunens övergripande inriktning
och bedöms lämpligt blir det
ett politiskt ärende om att genomföra
markanvisning och/eller detaljplan.

MARKANVISNING
En markanvisning är en överenskommelse
mellan en kommun och en byggherre.
Markanvisningen ger byggherren
ensamrätt att under en begränsad
tid och under givna villkor, förhandla
med kommunett visst markområdn om överlåtelse eller

upplåtelse av ee för
bebyggande.
Markanvisning i Luleå kan ske genom
jämförelseförfarande, tävling eller
direktanvisning. Valet av metod för respektive
markanvisning beslutas av
Kommunstyrelsen och styrs av förutsättningarna
för det aktuella område
som ska anvisas.

DETALJPLAN
Nästa steg är en detaljplan som bland
annat visar var man får bygga i ett visst
område, om det ska vara bostäder, lokaler
för handel eller andra verksamheter,
hur högt man får bygga och hur
byggnaderna får se ut. Detaljplanen används
vid ansökan om bygglov och är
juridiskt bindande.

SAMRÅD
Alla som berörs ska få ta del av, diskutera
och lämna synpunkter på förslag
på ett nytt planprogram eller en ny detaljplan.
Det kan vara boende eller företagare
i området, eller någon som på
annat sätt berörs. Det kallas för samråd
och är viktigt för att beslutsunderlaget
ska bli så bra som möjligt.

GRANSKNING
Om en detaljplan är av stor betydelse eller
påverkar många tar kommunen efter
samrådet fram ett nytt förslag utifrån
synpunkter som har lämnats in. Under
en granskning får invånare ytterligare
möjlighet att påverka detaljplanen.
Granskningstiden är minst tre veckor.

ANTAGANDE
Kommuner i Sverige har planmonopol,
vilket innebär att kommunen ansvarar
för planläggning av mark och vatten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att en detaljplan ska upprättas och
vad som är syftet. Kommunens tjänstepersoner
tar fram planförslaget och
stadsbyggnadsnämnden eller ibland
kommunfullmäktige beslutar om att
anta detaljplanen.

ÖVERKLAGANDE
När en detaljplan är antagen kan beslutet
överklagas av personer som har
lämnat skriftliga synpunkter under
samråd eller granskning som inte har
blivit beaktade eller tillgodosedda.
Personer måste också vara berörda av
förslaget för att få överklaga.

LAGA KRAFT
Detaljplanen vinner laga kraft och börjar
gälla tidigast tre veckor efter antagande,
om beslutet inte har överklagats.

BYGGLOV
När kommunen behandlar en ansökan
om bygglov bedömer man om ett byggprojekt
uppfyller de krav som finns.
Kraven finns i första hand i plan- och
bygglagen, plan- och byggförordningen
samt detaljplaner. Bygglovsprocessen
börjar när kommunen får en ansökan
om bygglov. De flesta beslut fattas av
handläggaren själv. Större eller komplicerade
ärenden beslutas av miljö- och
byggnadsnämnden. Bygglovsbeslutet
visar att du har fått bygglov. Bygget får
inte påbörjas förrän den som ansökt fått
ett skriftligt startbesked

KONTAKTA OSS

LÄS OM STADSPLANERING OCH BYGGPROJEKT:
www.lulea.se/stadsplanering

VAD ÄR PÅ GÅNG DÄR DU BOR?
https://kartor.lulea.se/kommunkarta
Klicka på Detaljplaner under
Samhälle & gator.
Planer ställs ofta ut i stadshuset
och på stadsbiblioteket.

PÅVERKA DIN KOMMUN
Här hittar du mer information
om medborgardialoger,
Luleåförslaget och hur du tycker
till om kommunens service.
www.lulea.se/paverka

VAD BESTÄMDES EGENTLIGEN?
Detta är Luleå kommuns anslagstavla.
Här hittar du anslag
och kungörelser från nämnder
och sammanträden.
www.lulea.se/anslagstavla

POLITIKER
Kontakta politiker:
www.lulea.se/kommunpolitiker
www.lulea.se/kontakt

HAR DU ALLMÄNNA FRÅGOR?
Luleå kommuns kundcenter är
din ingång för information och
vägledning om kommunens
tjänster. Vi svarar på dina frågor
eller hjälper dig till rätt person
eller verksamhet.
Öppettider:
Måndag-fredag kl 8:00–17.00
(dag före röd dag kl 8:00–12.00).
Receptionen i stadshuset
öppnar 7:30.
Telefon: 0920-45 30 00
E-post: lulea.kommun@lulea.se