Välj cykeln – för bättre framkomlighet, miljö och hälsa

Stockholm stads trafikkontorDet hållbara resandet
ska öka. En viktig pusselbit
är cykeln. För att fler
ska kunna cykla enkelt
och säkert i Stockholmstrafiken
investeras därför
en miljard kronor
fram till 2018.

Cykeltrafiken ökar kraftigt
i Stockholm. Så har trenden
varit under många år.
Under högsäsong passerar
omkring 12 000 cyklister Slussen
varje dag. Idag finns det 211 mil
gång- och cykelbanor i staden. Stockholm
börjar alltså allt mer ta formen
av en riktig cykelstad. Men förutsättningarna
att cykla kan fortfarande
bli betydligt bättre. Därför tar
Stockholms stad ett helhetsgrepp
för att göra det både enklare och
säkrare att cykla.
– Vi vill att fler ska börja cykla.
Vi vill att fler ska välja att cykla
större delar av året och längre
sträckor. Målet är att 15 procent av
alla resor i rusningstrafik ska ske
med cykel år 2030. Det är en ambitiös
satsning. Men fullt möjlig, säger
Pye Seaton, projektledare på
Stockholms stads trafikkontor.

De senaste åren har nya cykelbanor
och cykelstråk tillkommit i
Stockholm och arbetet med att bygga
ut cykelvägnätet har inte avtagit.
Staden har ett stort cykelvägnät som
delvis byggdes under en tid då cykel
inte stod i fokus som den gör nu.
– Det innebär att vi måste bygga
om, bygga ihop och bygga nytt eftersom
vi är många som ska samsas
om samma yta. Det handlar mycket
om att disponera befintligt utrymme
på bästa sätt.
Under 2015 har korsningen S:t
Eriksgatan/Fleminggatan byggts om
för att förbättra framkomligheten och
trafiksäkerheten, främst för cyklister.
Cykelstråket längs Södertäljevägen
har fått en rakare sträckning genom
en ny cykelbro över Korpmossevägen.
Arbetet har inletts för att bredda cykelbanan
längs Norr Mälarstrand.
Framöver väntar många fler förbättringar
i cykelvägnätet.
– Men Stockholms cykelsatsning
handlar inte bara om planering och
ombyggnation av cykelvägnätet.
Möjligheterna att cykla ska förbättras
på flera olika plan, berättar Pye
Seaton. Hon understryker även vikten
av att förbättra drift och underhåll.
En kort titt i backspegeln vittnar
om tydliga serviceåtgärder. Förra
året byggdes 3 000 nya cykelparkeringar.
Omkring 2 000 nya tillkommer
i år. Det finns dessutom 19 cykelpumpstationer
och 140 lånecykelstationer
runt om i Stockholm.
Skyltar för vägvisning har också
förbättrats längs cykelvägnätet.
Staden ger ut en cykelkarta gratis
och du kan planera din resväg på
cykel genom trafiken.nu.
– Förutsättningarna att cykla blir
allt bättre, även möjligheterna att
cykla under vinterhalvåret, vilket är
ett prioriterat område, säger Pye
Seaton.

Sedan 2012 har vintercyklismen
ökat med hela 30 procent. En förklaring
är stadens satsning på vinterunderhåll.
Sopsaltningsmetoden innebär
att en maskin borstar bort snö
och samtidigt sprider en saltlösning.
– Denna insats håller utvalda
prioriterade cykelstråk fria från snö
och is. Arbetet omfattar lövsopning,
halkbekämpning och snöröjning.
Med denna metod kan vi tidigt under
hösten sopa bort löv och minska
risken för olyckor med lövhalka.
När våren kommer kan vi också
minska risken för cyklister att åka
omkull i rullgruset, som är en annan
stor olycksfaktor.
– För att öka året-runt-cyklandet
är det här arbetet jätteviktigt. Nu till
vintern kommer därför fler stråk att
hållas fina och fria från snö och is så
det blir ännu mer attraktivt med vintercykling,
avslutar Pye Seaton.