Norra Stockholm får en ny stadskärna

Planeringen av Täby park är unik
i sitt slag.
 Ett stort centralt grönt markområde,
stort som två Gamla stan,
kommer att bli en levande stadsdel
där många människor kan bo,
arbeta och umgås; minst 6 000
bostäder och flera tusen arbetsplatser
är planen.
När det före detta galoppfältet
blir Täby park är det en av
de största händelserna i Täbys
moderna historia.

Här, mellan E18 och Roslagsbanan,
mellan Grindtorp och Viggbyholm,
planeras nu för fullt inför framtiden.
Redan för sju år sedan började visionsarbetet
mellan kommunen och huvudmarkägarna
Skanska och JM om hur
en framtida stadsdel skulle kunna se ut.
Arbetet sammanfattades i en strukturplan
som godkändes av kommunfullmäktige
våren 2013.
Visionsarbetet följdes upp med en invånardialog
där nästan 3 000 Täbybor deltog
med tankar och synpunkter som sedan
arbetades in i planprogrammet.
Nästa steg är att omsätta den större visionen
till detaljplaner för området och
för varje detaljplan kommer ytterligare
tillfällen till samråd. Om allt går som det
ska kan de första flytta in om två år. För
att undvika känslan av att bo på en byggarbetsplats
kommer Täby park att byggas
ut i etapper med 200–300 lägenheter per
år. Med den hastigheten kan hela Täby
park vara utbyggt om 20–30 år.
– Målet är att bygga en stadsmiljö med
liv och rörelse som är miljömässigt, socialt
och ekonomiskt hållbar, säger Joachim
Quiding, samhällsutvecklingschef. Området
ska erbjuda service, kultur, utbildning, offentliga
rum, idrott och rekreation.
– I grund och botten måste vi utgå ifrån
vad som är viktigt för var och en och locka
med något annat än det som finns inne i
Stockholm. Vi vill skapa känslan av en
stad med trygga, hemtrevliga kvarter, alltid
nära parker och små torg.

I planprogrammet för Täby park (som du
kan hitta på Täby kommuns hemsida)
målas de större visionerna upp och det
fungerar samtidigt som underlag till detaljplanerna
som nu arbetas fram. De två
första detaljplanerna har redan varit på
samråd och beräknas antas före
sommaren. Den ena kan ge cirka
1 400 lägenheter i en delvis tät
stadsstruktur med 5–7-
våningshus och några högre
hus. Den andra detaljplanen ger
utrymme för 690 lägenheter.
Även de i 5–7-våningshus
men också i ett 22-vånings
höghus.

Tanken med Täby
park beskrivs i fyra
huvudmål:
En levande stad:
Täby park är ingen
sovstad. Här
ska det finnas
en känsla av liv
och inspiration,
en miljö som är levande och välkomnande.
Det ska vara enkelt att vara spontan
och onödigt att åka härifrån.
En sammanhållen stad: I dag delar E18
och Roslagsbanan kommunen på mitten.
Tanken är att Täby park ska foga samman
Täby centrum med Grindtorp, Norskogen
och Viggbyholm.
Genom passager och entréer
ska det vara lätt att ta sig in och ut
ur området.
En park i staden: Täby park ska vara en
grön stadsdel. En stor stadspark kommer
att gå genom hela området, med ytor för
lek, aktiviteter och vila. Runt om i området
kommer det att finnas mindre grannskapsparker,
gärna med olika karaktär
som alla binds samman av gröna stråk
och promenader.
En hållbar stad: Här ska det vara enkelt
att leva klimatsmart, med källsortering,
fjärrvärme och bra kollektivtrafik.
Människor ska känna sig trygga och
välkomna och det ska vara lätt att
leva harmoniskt och hälsosamt.
– Hållbarhet handlar lika mycket
om ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet, säger Joachim Quiding.
Det gäller energi men också
säkerhetsfrågor.

Text: Anders Olow