Höghastighetstågen skapar bra förutsättningar för regional tågtrafik

Trafikverket har i uppdrag att planera för och bygga nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Byggnationen börjar med tre projekt från ändpunkterna; Ostlänken, Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund.

– Vi har fullt på spåren och underkapacitet i järnvägssystemet redan i dag, och dessutom vill allt fler åka kollektivt med järnväg. Nu börjar en process med att hitta lösningar för järnvägens sträckning genom Lunds kommun och samtidig utveckling av Lunds central, säger Pernilla von Strokirch, kommunens programledare för stambanan genom Lund.

Den nya dubbelspåriga stambanan mellan Hässleholm och Lund kommer att trafikeras med höghastighetståg med hastigheter upp till 320 kilometer i timmen för fjärrtåg och 250 kilometer i timmen för snabba regionaltåg. Den nya järnvägen kommer att öka robustheten i det sydsvenska järnvägssystemet, ge snabbare resor i södra Sverige och avlasta Södra stambanan.

– Utan ny räls går det inte att underhålla den befintliga järnvägen utan stora avbrott i trafiken, säger Pernilla von Strokirch.

Höghastighetstågen har fått en större aktualitet sedan miljöfrågan åter har fått en stark plats i debatten.

I dag tar resan mellan Stockholm och Malmö fyra timmar och tjugofem minuter. I framtiden kommer det att gå betydligt snabbare. Men stambanan ska också underlätta att nå utanför Sverige – för såväl näringslivet som för privatpersoner.

– Restiden måste ner för att tåget ska vara en verklig ersättning för flyget, säger Pernilla von Strokirch.

I samband med att lokaliseringsutredning för den nya stambanan startades, beslutade Lunds kommun att utreda kostnadsskillnaden mellan att gräva ner både de nya och de befintliga spåren genom centrala Lund i tunnel jämfört med att bygga ut spåren i markplan.

I dag är tågrälsen en barriär mellan västra och östra Lund. En tunnel skulle göra det möjligt att ändra på det.

– En tunnel skulle göra det möjligt att bygga fler bostäder där tågen passerar i dag. Det måste i så fall bestämmas nu i samband med stambanans utbyggnad, säger Pernilla von Strokirch.

Planerad byggstart för stambanan Hässleholm–Lund är 2029. Arbetet som redan pågår med Ostlänken mellan Järna och Linköping pågår sedan 2017 och från 2021 blir det produktion på hela sträckan. Ostlänken beräknas vara färdig mellan 2033 och 2035.

Text: Cecilie Östby
Foto: Jan Nordén